Bližšie k Vám: | BA | BB | ZV

phone Hotline: +421 917 743382

ISO 31000

iso31000Medzinárodná norma ISO 31000 poskytuje zásady a všeobecný návod na riadenie rizík v organizácii. Riziká sú súčasťou každej organizácie bez ohľadu na ich typ podnikania. Tieto riziká môžu byť interné, externé, priame alebo nepriame. Preto je dôležité tieto riziká poznať a zaviesť systémové opatrenia na minimalizáciu ich negatívnych dôsledkov.

Zavedením systému vám pomôžeme identifikovať vaše riziká a zvládať ich.  

Pri implementácii riadenia rizík berieme do úvahy požiadavky a potreby organizácie podľa konkrétnych jej cieľov, kontextu, štruktúry, operácií, procesov, funkcii, projektov, produktov, poskytovaných služieb alebo aktív. Rizika môžu mať pozitívny vplyv na ciele organizácie, napríklad požiadavka na produkt alebo službu.
 

Príklady rizík 

 1. Rizika vyplývajúce z organizačnej štruktúry.
 2. Rizika v oblasti riadenia projektov.
 3. Rizika spojené s personálnou problematikou (zodpovednosťou, právomocou alebo požadovanou spôsobilosťou).
 4. Rizika v oblasti zosúladenia s legislatívou.
 5. Rizika v oblasti procesnej analýzy a riadenia procesov.
 6. Rizika v oblasti riadenia projektov.
 7. Rizika v oblasti zabezpečenia kvality produktov a služieb.
 8. Riziká v oblasti dostupnosti produktov a služieb.
 9. Rizika v oblasti uzatvárania zmlúv a zmluvných vzťahov.
 10. Rizika v oblasti investícií.
 11. Rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 12. Rizika v oblasti životného prostredia.
 13. Rizika v oblasti informačnej bezpečnosti.

 
Ponuka služieb

 1. Identifikácia a ohodnotenie aktív.
 2. Identifikácia a ohodnotenie hrozieb.
 3. Identifikácia a ohodnotenie zraniteľnosti.
 4. Výpočet miery rizika.
 5. Plán ošetrovania rizík.