Bližšie k Vám: | BA | BB | ZV

phone Hotline: +421 917 743382

ISO 22301

Business Continuity ManagementRiadenie kontinuity činnosti v zmysle normy ISO 22301 (BCM - Business Continuity Management) pomáha organizáciám identifikovať oblasti, ktoré môžu mať vplyv na chod organizácie, dostupnosť poskytovaných služieb alebo produktov. Je založená na overenom modely riadenia Plan-Do-Check-Act ( P- Plánuj, D-Urob, C- Overuj, A-Konaj).
 

Riadenie kontinuity činnosti pomôže vašej organizácii efektívne zvládať vzniknuté krízové udalosti (incidenty), ako sú:

  1. zlyhanie dodávky elektrickej energie,
  2. nefunkčnosť informačných alebo riadiacich systémov,
  3. poškodenie záloh,
  4. zlyhanie personálu (úmyselné, neúmyselné),
  5. atď.

 
Čo Vám ponúkame

  1. Vypracovanie analýzy obchodného dopadu.
  2. Vypracovanie politiky kontinuity.
  3. Vypracovanie plánu kontinuity.
  4. Zadefinovanie zodpovednosti a rolí zamestnancov podieľajúcich sa na riadení kontinuity.
  5. Interné a zákaznícke audity.