Bližšie k Vám: | BA | BB | ZV

phone Hotline: +421 917 743382

Manažér informačnej bezpečnosti

letter4Všetky informácie uchovávané a spracovávané organizáciou podliehajú rizikám útoku, chyby, prírodnej katastrofe a ďalším faktorom zraniteľnosti spojených s jeho používaním. Informačná bezpečnosť je preto jadrom činností organizácie a zameriava sa na informácie, ktoré sú považované za cenné "aktívum" vyžadujúce primeranú ochranu, napríklad proti strate dostupnosti, dôvernosti a integrite.

Riadenie informačnej bezpečnosti zahŕňa ľudí, procesy, informačné systémy, dodávateľov služieb, aktíva a ich fyzickú bezpečnosť.
  

Ponuka služieb

 1. Poskytovanie Manažérov informačnej bezpečnosti  (Information Security Manager / Chief Information Security Officer) pri návrhu a riadení informačnej bezpečnosti hlavne pri:
   - tvorbe bezpečnostnej stratégie,
   - tvorbe a správe rôznych bezpečnostných politík,
   - špecifikovaní požiadaviek pri nasadzovaní informačných systémov,
   - analýze a riadení rizík,
   - riadení incidentov,
   - návrhu kryptografických opatrení,
   - analýze obchodného dopadu,
   - plánovaní a riadení kontinuity,
   - testovaní systémov,
   - konfigurácií a správe aktívnych prvkov siete,
   - návrhu štruktúry siete LAN a WAN.