Select language

PODMIENKY POUŽÍVANIA TÝCHTO STRÁNOK

 1. Podmienky používania
  Prístup a použitie na www.iosec.eu (ďalej len "Web") poskytuje spoločnosť IOSEC SE za nižšie uvedených podmienok. Prístupom na webové stránky a ich používaním budete týmito podmienkami viazaní. Upozorňujeme, že tieto podmienky sa môžu z času na čas meniť, a preto by sa mali pravidelne kontrolovať. Pokračovanie v používaní tejto webovej stránky bude považované za prijatie aktualizovaných alebo pozmenených podmienok..

 2. Použitie webovej stránky
  Beriete na vedomie, že budete používať web len pre zákonné účely, pre vlastné osobné alebo obchodné interné použitie.

 3. Autorské práva
  Všetky autorské práva, ochranné známky, práva k dizajnu, patenty a iné práva duševného vlastníctva na tomto webe sú vlastníctvom ISOEC SE alebo jej poskytovateľov licencií. Všetky oznámenia o autorských právach v akomkoľvek originálnom materiáli musia byť zachované.

  S výnimkou informácií týkajúcich sa vašich osobných údajov (napr. informácií uvedených v kontaktných formulároch) udeľujete pre IOSEC SE celosvetovú, nevýhradnú, bezplatnú licenciu na používanie, kopírovanie, reprodukciu, spracovanie, úpravu, publikovanie, prenos a zobrazenie celého obsahu, ktorý odošlete na web pre akékoľvek účely.

  Tento web nesmie byť žiadnym spôsobom upravený, rozobraný, rozkladaný alebo spätne upravený. Žiadna časť webových stránok nesmie byť reprodukovaná bez nášho výslovného súhlasu.

 4. Dostupnosť
  Aj keď sa snažíme zabezpečiť, aby dostupnosť webových stránok zostala vysoká a udržiavala kontinuitu Webu, internet nie je vždy stabilným prostredím a nenesieme zodpovednosť, ak z akéhokoľvek dôvodu je web kedykoľvek nedostupný. V prípade zlyhania, údržby alebo opravy systému alebo z dôvodov mimo našu kontrolu môže byť prístup na web dočasne a bez predchádzajúceho upozornenia pozastavený. Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek neposkytnutie alebo oneskorenie pri poskytovaní služby prostredníctvom tejto webovej stránky v dôsledku akejkoľvek udalosti mimo našu primeranú kontrolu, vrátane (bez obmedzenia) štrajkov, zlyhanie systémov alebo prístupu k sieti, požiaru, výbuchu alebo nehody zlyhanie akéhokoľvek poskytovateľa telekomunikácií alebo služieb tretích strán.

 5. Povolené použitie
  Týmto vám udeľujeme povolenie prístupu a používanie našich webových stránok za nasledovných podmienok: 
  1. Nedistribuovať akúkoľvek časť alebo časti Webu, vrátane, ale bez obmedzenia na akýkoľvek obsah webovej stránky, na akomkoľvek médiu bez nášho predchádzajúceho povolenia;
  2. Nemeniť ani upravovať žiadnu časť Webu;
  3. Nezakazujte ani nezasahujte do žiadnych funkcií Webu spojených so zabezpečením;
  4. Nepoužívať web akýmkoľvek spôsobom, ktorý má alebo môže mať vplyv na prístup užívateľov k tomuto webu;
  5. Nepoužívať web pre akýkoľvek účel, ktorý je nezákonný, ohováračský, obťažujúce, hrubý, podvodný alebo obscénne alebo akýmkoľvek iným nevhodným spôsobom.

   Každé porušenie vyššie uvedených podmienok predstavuje porušenie Zmluvných podmienok webovej stránky.

 1. Porušenie zmluvných podmienok webových stránok
  Ak sa domnievame, že ste porušili niektorú z týchto podmienok pre používanie týchto webových stránok, môžeme podniknúť také kroky, ktoré považujeme za vhodné, vrátane, nie však výhradne:
  1. Vydať varovanie.
  2. Súdne konania proti vám na náhradu všetkých nákladov na základe odškodnenia vyplývajúcich z porušenia.
  3. Ak ste registrovaným užívateľom, okamžité, dočasné alebo trvalé zrušenie vášho práva používať naše stránky.
  4. Zverejniť takéto informácie orgánom činným v trestnom konaní.

   Vylučujeme zodpovednosť za kroky uskutočnené v reakcii na porušenia týchto prijateľných podmienok používania týchto webových stránok. Odpovede popísané vyššie nie sú obmedzené a môžeme podniknúť akékoľvek iné kroky, ktoré považujeme za primerané.
 1. Zrieknutie sa zodpovednosti
  Váš prístup na webové stránky a ich používanie je na vaše vlastné riziko. Web je poskytovaný "tak, ako je". IOSEC SE neposkytuje žiadne záruky, vyhlásenia ani záväzky ohľadom obsahu tejto webovej stránky. Tam, kde je to vhodné, vaše zákonné práva nie sú týmito podmienkami dotknuté. Spoločnosť IOSEC SE najmä prijíma všetky potrebné opatrenia na ochranu našich užívateľov pred malwarom alebo chybami alebo inými položkami deštruktívnej povahy. IOSEC SE však nemôže zaručiť, že tento web nebude obsahovať malware ani chyby a ďalšie položky deštruktívnej povahy. Ste zodpovední za vykonávanie dostatočných postupov a antivírusových kontrol (vrátane antivírusových a iných bezpečnostných kontrol), aby boli splnené požiadavky na presnosť a bezpečnosť vstupných a výstupných dát.

  IOSEC SE nezodpovedá za škody, straty (či už priame, nepriame alebo následné), výdavky, záväzky, stratu zisku alebo náklady vyplývajúce z použitia, prístupu alebo spoliehania sa na informácie od svojimi zamestnancami, agentmi alebo subdodávateľmi vo vzťahu k svojej webovej stránke, obsiahnuté na nej alebo dostupné prostredníctvom tejto webovej stránky.

 2. Odkazy na a z iných webových stránok
  Vo všetkých prípadoch, keď náš web obsahuje odkazy na iné webové stránky a zdroje poskytované tretími stranami, sú tieto odkazy poskytované len pre vašu informáciu a nepredstavujú potvrdenie. Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom týchto webových stránok alebo zdrojov a ako taký neposkytujeme žiadne záruky ani tvrdenie o ich obsahu, ani spoločnosť IOSEC SE nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s niektorým z nich (vrátane, ale bez obmedzenia na, vznikajúce zodpovednosti) z akéhokoľvek tvrdenia, že obsah akejkoľvek tretej strany porušuje akékoľvek zákony alebo práva akejkoľvek osoby alebo je obscénne, ohováračský alebo škandalózne).

 3. Osobné údaje
  IOSEC SE bude spracúvať vaše osobné údaje v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov ("GDPR") a ďalšími zákonmi na ochranu osobných údajov. Podmienky spracúvania osobných údajov nájdete na tomto odkaze "Zásady ochrany údajov".

Naposledy aktualizované: 3.10.2019

Executive director

bottom-iosec.png
© Copyright 2021 IOSEC. All Rights Reserved.