Select language

PODMÍNKY PRO POUŽITÍ TĚCHTO STRÁNEK

 1. Podmínky použití
  Přístup a použití www.iosec.eu (dále jen „Web“) poskytuje společnost IOSEC SE za níže uvedených podmínek. Přístupem na webové stránky a jejich používáním budete těmito podmínkami vázáni. Vezměte prosím na vědomí, že tyto podmínky se mohou čas od času měnit, a proto by se měly pravidelně kontrolovat. Pokračování v používání této webové stránky bude považováno za přijetí aktualizovaných nebo pozměněných podmínek.

 2. Použití webové stránky
  Berete na vědomí, že budete používat web pouze pro zákonné účely, pro vlastní osobní nebo interní obchodní použití.

 3. Autorská práva
  Všechna autorská práva, ochranné známky, práva k designu, patenty a další práva duševního vlastnictví na tomto webu jsou vlastnictvím ISOEC SE nebo jejích poskytovatelů licencí. Všechna oznámení o autorských právech v jakémkoli originálním materiálu musí být zachována.

  S výjimkou informací týkajících se vašich osobních údajů (např. informací uvedených v kontaktních formulářích) udělujete pro IOSEC SE celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou licenci na používání, kopírování, reprodukci, zpracování, úpravy, publikování, přenos a zobrazení veškerého obsahu, který odešlete na web pro jakékoli účely.

  Tento web nesmí být žádným způsobem upraven, rozebrán, dekompilován nebo zpětně upraven. Žádná část webových stránek nesmí být reprodukována bez našeho výslovného souhlasu.

 4. Dostupnost
  I když se snažíme zajistit, aby dostupnost webových stránek zůstala vysoká a udržovala kontinuitu Webu, internet není vždy stabilním prostředím a neneseme odpovědnost, pokud z jakéhokoli důvodu je web kdykoli nedostupný. V případě selhání, údržby nebo opravy systému nebo z důvodů mimo naši kontrolu může být přístup na web dočasně a bez předchozího upozornění pozastaven. Neneseme odpovědnost za jakékoli neposkytnutí nebo zpoždění při poskytování služby prostřednictvím této webové stránky v důsledku jakékoli události mimo naši přiměřenou kontrolu, včetně (bez omezení) stávek, selhání systémů nebo přístupu k síti, požáru, výbuchu nebo nehody selhání jakéhokoli poskytovatele telekomunikací nebo služeb třetích stran.

 5. Povoleno použití
  Tímto vám udělujeme povolení přístupu a používání našich webových stránek za následujících podmínek:
  1. Nedistribuovat jakoukoli část nebo části Webu, včetně, ale bez omezení na jakýkoli obsah webové stránky, na jakémkoli médiu bez našeho předchozího povolení;
  2. Neměnit ani upravovat žádnou část Webu;
  3. Nezakazujte ani nezasahujte do žádných funkcí Webu souvisejících se zabezpečením;
  4. Nepoužívat web jakýmkoli způsobem, který má nebo může mít vliv na přístup uživatelů k tomuto webu;
  5. Nepoužívat web pro jakýkoli účel, který je nezákonný, pomlouvačný, obtěžující, hrubý, podvodný nebo obscénní nebo jakýmkoli jiným nevhodným způsobem.

   Jakékoli porušení výše uvedených podmínek bude porušením smluvních podmínek webové stránky.

 1. Porušení smluvních podmínek webových stránek
  Pokud se domníváme, že jste porušili některou z těchto podmínek pro používání těchto webových stránek, můžeme podniknout takové kroky, které považujeme za vhodné, včetně, nikoli však výhradně:
  1. Vydat varování.
  2. Soudní řízení proti vám proplácení všech nákladů na základě odškodnění vyplývajícího z porušení.
  3. Jste-li registrovaným uživatelem, okamžité, dočasné nebo trvalé zrušení vašeho práva používat naše stránky.
  4. Zveřejnit takové informace orgánům činným v trestním řízení.

   Vylučujeme odpovědnost za kroky podniknuté v reakci na porušení těchto přijatelných podmínek používání těchto webových stránek. Odpovědi popsané výše nejsou omezeny a můžeme podniknout jakékoli jiné kroky, které považujeme za přiměřené.
 1. Zřeknutí se odpovědnosti
  Váš přístup na webové stránky a jejich používání je na vaše vlastní riziko. Web je poskytován „tak, jak je“. IOSEC SE neposkytuje žádné záruky, prohlášení ani závazky ohledně obsahu této webové stránky. Tam, kde je to vhodné, vaše zákonná práva nejsou těmito podmínkami dotčena. Společnost IOSEC SE zejména přijímá veškerá nezbytná opatření k ochraně našich uživatelů před malwarem nebo chybami nebo jinými položkami destruktivní povahy. IOSEC SE však nemůže zaručit, že tento web nebude obsahovat malware ani chyby a další položky destruktivní povahy. Jste zodpovědní za provádění dostatečných postupů a antivirových kontrol (včetně antivirových a jiných bezpečnostních kontrol), aby byly splněny požadavky na přesnost a bezpečnost vstupních a výstupních dat.

  IOSEC SE neodpovídá za škody, ztráty (ať už přímé, nepřímé nebo následné), výdaje, závazky, ztrátu zisku nebo náklady vyplývající z použití, přístupu nebo spoléhání se na informace poskytnuté svými zaměstnanci, agenty nebo subdodavateli ve vztahu ke své webové stránce, obsažené na ní nebo dostupné prostřednictvím této webové stránky.

 2. Odkazy na a z jiných webových stránek
  Ve všech případech, kdy náš web obsahuje odkazy na jiné webové stránky a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro vaši informaci a nepředstavují potvrzení. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem těchto webových stránek nebo zdrojů a jako takový neposkytujeme žádné záruky ani tvrzení ohledně jejich obsahu, ani společnost IOSEC SE nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s některým z nich (včetně, ale bez omezení na, vznikající odpovědnosti) z jakéhokoli tvrzení, že obsah jakékoli třetí strany porušuje jakékoli zákony nebo práva jakékoli osoby nebo je obscénní, pomlouvačný nebo skandální).

 3. Osobní údaje
  IOSEC bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů („GDPR“) a dalšími zákony na ochranu osobních údajů. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak používáme vaše osobní údaje, získáte přístup k našim zásadám ochrany osobních údajů zde: Zásady ochrany údajů

Naposledy aktualizováno: 3.10.2019

Executive director

bottom-iosec.png
© Copyright 2021 IOSEC. All Rights Reserved.